Privacy statement

Haptotherapie Twente hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Haptotherapie Twente houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:

- Ik verwerk uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
- De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
- Ik vraag uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen opdat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Ik ben op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en wil u hierop wijzen en deze respecteren.

Haptotherapie Twente is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen, kan dit via het contactformulier van deze website.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Haptotherapie Twente verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde;
- Uitvoering geven aan de behandeldoelen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De behandelovereenkomst/start van de behandeling;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Haptotherapie Twente de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geslacht
- Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door Haptotherapie Twente opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna max. 15 jaar

Verstrekking aan derden

De gegevens die u geeft, kan aan een derde partij worden verstrekt, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Er worden enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) verwerkt, indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Haptotherapie Twente bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit is voor haptotherapie vastgesteld op 15 jaar.

N.B. de bewaartermijn van financiële gegevens is 7 jaar.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Haptotherapie Twente van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
- Er wordt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid gehanteerd op al onze systemen;
- De persoonsgegevens worden alleen opgeslagen op computers/servers waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren;
- Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Back-ups van de persoonsgegevens worden gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- Regelmatig worden de maatregelen getest en geëvalueerd.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor geef aan voornoemde verzoeken.

Mogen uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan is dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Privacy by design en Privacy by default

De AVG stelt verplicht om invulling te geven aan de begrippen ‘Privacy by design’ en ‘Privacy by default’.

Privacy by design houdt in dat er al bij het ontwerpen van producten en diensten voor wordt gezorgd dat persoonsgegevens goed worden beschermd. Een ander aspect is dat er niet meer gegevens worden verzameld of gedeeld dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. En tevens de gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel.

Privacy by default houdt in dat technische en organisatorische maatregelen worden getroffen zodat standaard alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor het bereiken van een specifiek doel. Er worden dus niet meer persoonsgegevens verzameld dan nodig, en de standaardinstellingen van een product of dienst gaan uit van minimale dataverzameling van alleen relevante persoonsgegevens.

Vragen

Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Contactgegevens:
Yvonne Poessé, Haptotherapie Twente
Brandemaatweg 91
7524 PC Enschede
yvonne@haptotherapie-twente.nl
www.haptotherapie-twente.nl

Website

Haptotherapie Twente respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden gebruikt om uw e-mail zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal ik deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Cookies.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Haptotherapie Twente gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stelt mij in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van mijn diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van mijn bezoekers. Mijn cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surven op de site van Haptotherapiepraktijk De Brandemaat geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van Haptotherapie Twente, dan kunt u contact met mij opnemen.